Επισκευή Drones

Comments are closed
    • Επισκευή σε μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη

 

    • Αναβάθμιση λογισμικού Drone

 

    • Αλλαγή αισθητήρων, εξωτερικών προστατευτικών και ελίκων

 

Comments are closed.